Bolesti i štetočine oraha

Siva pegavost lišća oraha – Gnomonia leptostyla Bolest se manifestuje u vidu pega na lišću, lisnim drškama,mladarima i plodovima. Pege su u početku sitne. Središnji deo pege je siv, dok su ivice tamne boje. Spajanjem pega stvaraju se veće nekrotiĉne površine na listu, listovi se sasuše i vrlo ĉesto već tokom jula i avgusta opadaju. Stabla sa kojih je lišće otpalo daju mali prinos, a u toku vegetacije na njima se ne formira dovoljno pupoljaka pa je umanjen rod i naredne godine.

Mere borbe protiv ove bolesti su:

  • gajenje otpornih sorti
  • Sakupljanje i uništavanje opalog zaraženog lišća jer parazit u njemu prezimljava. Da bi se izbegle sekundarne infekcije u toku leta, važno je sakupljati i spaljivati obolele mladare.
  • Hemijske mere borbe se sastoje od dva tretiranja: prvo u vreme bubrenja pupoljaka, a naredno u razmaku od oko dve nedelje. Za tretiranje se koriste preparati na bazi bakra, benomila i mankozeba.

Crna (bakteriozna) pegavost oraha (prouzrokovač Xanthomonas juglandis) je najopasnije oboljenje oraha.
Bolest se manifestuje u vidu pega na lišću oraha, lisnim drškama, mladarima, cvetovima i plodovima. Pege su u početku bezbojne, kasnije tamne i postaju mrke i na kraju crne. Na listu se javljaju u nervima i po celoj površini liske. U početku su vrlo male, ali se vrlo brzo šire, tako da počinje sušenje lista koji ne opada odmah, ali prestaju njegove važne funkcije. Na zaraženim mladarima širenjem pega dolazi do veće nekroze, pucanja kore i ulegnuća tkiva usled dubljeg prodora parazita. Deo mladara iznad obolelog mesta vene, a na nekrotiĉnom delu, pod dejstvom vetra, mladar se lomi.

Obolele rese opadaju ako su rano zaražene, a ako je infekcija nastupila u kasnijem stadijumu njihovog razvitka, one daju zaražen polen kojim se infekcija širi prilikom rasejavanja polena na listove i mladare. Ako su zaraženi mladi plodovi, oni se sasušuju, smežuraju i opadaju. Ako je do infekcije došlo u kasnijoj fazi razvoja, na klapini plodova javljaju se nekrotične ulegle površine. Bakterija prodire u jezgro koje postaje sluzavo, a potom pocrni i plod otpada. Mere borbe protiv izazivača ove bolesti je gajenje otpornih sorti i upotreba zdravog sadnog materijala. Od direktnih mera borbe značajno je i uklanjanje i spaljivanje obolelog lišća i mladara u toku vegetacije jer su oni osnovni izvor širenja zaraze.
Preporučuje se korišćenje bakarnih preparata čak i nekoliko puta u zavisnosti od padavina u toku infekcionog perioda (proleće i jesen).

Orahova žuta lisna vaš (Chromaphis juglandicola) je sitan insekt koji razvija kolonije na naličju lista oraha gde se hrani sišući biljne sokove. Obilno luči „mednu rosu“ koja je pogodna podloga za razvoj saprofitne gljive „čadjavice“, pa stvaranjem njenih kolonija list pocrni i suši se.
Suzbijanje štetoĉine se vrši tretiranjem sistemiĉnim insekticidima čim se uoĉi napad insekta.

Orahova grinja (Eriophyes tristiatus) – Često napada lišće oraha, mada ne pričinjava veće štete. Sa naličja lišća se javljaju ulegnuća sa gustim belim maljama koje kasnije postaju mrke. Medju dlakama žive sitne, golim okom nevidljive grinje koje sišu sokove iz lišća. Na licu listova se pojavljuju ispupčenja u vidu plikova.
Suzbijanje štetočine uspešno se vrši uklanjanjem i spaljivanjem napadnutog lišća i tretiranjem zasada akaricidima.

Dudovac (Hyphantria cunea) je opasna polifagna štetočina koja napada i list oraha. Leptiri prve generacije se javljaju u maju. Nakon oplodnje ženka polaže 300-600 jaja u kružne gomilice na naličju lišća.Gusenice se izlegu u junu. Brste lišće i žive zajedno u paučinastim gnezdima.
Leptiri druge generacije se pojavljuju u julu. Nakon njihove oplodnje iz položenih jaja se izlegu gusenice koje takodje žive u paučinastim gnezdima i brsteći lišće čine ogromne štete. Gusenice se učaure u septembru i u tom stadijumu insekt prezimljava. Suzbijanje štetočine se uspešno vrši mehaničkim uništavanjem gnezda dudovca i tretiranjem insekticidima čim se uoči napad insekta.