Na RC Bačka Topola, višnje i trešnje se nalaze u fazi od plod oko polovine krajnje veličine do faze početka obojavanja plodova

Na području delovanja RC Bačka Topola, višnje i trešnje se nalaze u fazi od plod oko polovine krajnje veličine do faze početka obojavanja plodova (BBCH 75- 81).

Učestale i obilne padavine, sa dugotrajnim vlaženjem plodova stvaraju povoljne uslove za infekciju od strane različitih vrsta prouzrokovača truleži (Monilinia spp.).

U cilju zaštite plodova višnje i trešnje proizvođačima se preporučuje primena nekog od registrovanih fungicida:

· Signum, Luminis (a.m.boskalid + piraklostrobin) u količini 0,562-0,75 kg/ha (karenca 14 dana).

Na feromonskim klopkama koje su postavljene u zasadima višanja i trešanja registruju se ulovi imaga trešnjine muve (Rhagoletis cerasi).

U cilju suzbijanja ove štetočine i sprečavanja polaganja jaja u plodove, proizvođačima se preporučuje primena nekog od registrovanih insekticida :

· Decis 2,5 EC, Konfuzija (a.m.deltametrin) 0,07% (karenca 14 dana)

· Lamdex (a.m.lambda-cihalotrin) 0,05 – 0,07% (karenca 14 dana)

· Kestrel, Zlatospilan SP (a.m.acetamiprid) 0,025% (karenca 14 dana)

Vizuelnim pregledima zasada višanja i trešanja registrovano je i prisustvo lisnih vaši (Aphididae spp.). Insketicidi registrovani za suzbijanje trešnjine muve delovaće i na vaši.

Prilikom primene hemijskih mera zaštite obavezno se treba pridržavati karence primenjenih preparata!