Podloge za krušku

Podloga ili hipobiot je voćka proizvedena generativnim ili vegetativnim putem na koju se kalemi određena sorta. Od pravilnog izbora podloge zavisiće i uspeh kalemljenja, kvalitet sadnice, porast, dugovečnost zasada, otpornost prema mrazu i suši, rodnost, kvalitet i skladišna sposobnost plodova. Po svom poreklu razlikujemo dve vrste podloga: generativne i vegetativne. Generativne podloge ili sejanci se proizvode iz semena nekih samoniklih vrsti ili sorti kruške. Vegetativne podloge ili mladice se proizvode bespolnim putem, ožiljavanjem izdanaka ili reznica.Između podloga i sorti krušaka postoji vegetativna podudarnost ili kompatibilnost. To podrazumeva dobro sjedinjavanje između podloge i plemke koje je uslovljeno anatomsko-fiziološkom sklonošću. Između određenog broja sorti krušaka i podloga postoji i vegetativna nepodudarnost tj inkopatibilnost.

Generativne podloge – one po poreklu mogu biti:  1. sejanci nastali iz semena vrsta roda Pirus kao što su: P. communis, P. amygdaliformis, P. serotina i dr. 2. Sejanci nastali iz semena sorti krušaka kao što su: vilijamovka i dr. 3. Sejanci nastali iz semena manje rasprostranjenih vrsta jabučastog voća,a to su: glog,oskoruša i dr. 4. Sejanci nastali iz semena intergenus hibrida Pirus x Cydonia. U našoj zemlji od generativnih podloga najviše se koristi sejanac Pirus communisa-šumska ili divlja kruška. Odlikuje se velikom varijabilnošću, što uslovljava velike međusobne razlike između biotipova. Seme za proizvodnju sejanaca od ove vrste kruške treba uzimati samo sa odabranih stabala koja imaju bujniji porast, otpornost prema mrazu i suši i važnijim bolestima. Sorte okalemljene na njoj su obično bujnijeg porasta, otpornije prema mrazu,suši i adaptivne prema siromašnijim zemljištima. Neke sorte krušaka ne postižu dobar kvalitet plodova npr kleržo zbog povećanog prisustva kamenih ćelija. Zimske sorte krasanka i zimska dekantkinja ne pokazuju dobre rezultate jer na ovoj podlozi plodovi često ne mogu da sazru.

Vegetativne podloge – u proizvodnji se koriste najviše; 1. Vegetativne podloge nastale od dunje i 2. Vegetativne podloge nastale od kruške.Vegetativne podloge nastale od dunje, najznačajnija je Dunja MA. Glavne karakteristike su da se dobro ožiljava i ukorenjava,dobro podnosi mrazeve.Stabla na njoj su srednje bujnosti i moraju se gajiti uz naslon. Za postizanje visokih prinosa i kvalitetnih plodova potrebna su plodna, rastresita i umereno vlažna zemljišta. Osetljiva je prema višku kreča u zemljištu. Sa većinom sorti nema dobar afinitet pa je potreban posrednik prilikom kalemljenja. Provansalska dunja: ova dunja ispoljava veću adaptivnost prema alkalnim zemljištima,boljeg je afiniteta sa sortama kruške i stabla na njoj imaju veću bujnost. Najistaknutiji je klon B 29 ili BA 29 ima sve karakteristike prethodnih podloga samo se bolje ožiljava od dunje MA i oslobođen je virusa. Dunja Sydo, odlično se ožiljava kao i dunja MA. Veće je tolerantnosti prema višku kreča u zemljištu. Okalemljene sorte na njoj su srednje bujnosti i nešto su rodnije nego na dunji MA. Dunja Adams, se odlično ožiljava,bolje je adaptivnosti prema različitim tipovima zemljišta ali je i ona osetljiva nas višak kreča u zemljištu. Sorte okalemljene na njoj su nešto manje bujnosti i ranije stupaju u plodonošenje.

Vegetativne podloge nastale od kruške, stvoren je veliki broj klonova koji sa manje ili više uspeha konkurišu dunji kao vegetativnoj podlozi. U Americi je stvorena serija OHF klonova kruške. Najbolje rezultate su pokazali klonovi: OHF 333, OHF 282, OHF 87, OHF 51 i dr. Svi ovi klonovi su otporni prema bakterioznoj plamenjači i krvavoj vaši kruške, a tolerantne prema povećanom sadržaju kreču i suši. U Gajzenhajmu  stvoren je veći broj klonova, a najznačajnija su dva klona: BU 5/18 i BU 2/33. Klon BU 5/18 se pokazao kao najbolji, kompatibilan je sa svim ispitivanim sortama, lako se razmnožava vegetativno, dobro se ukorenjava,ne zahteva naslone, ne daje izbojke, dobre otpornosti prema mrazevima. U Bolonji je stvorena serija od Pirus communis pod šifrom FOX, pogotovu FOX 11 i FOX 16. Obe podloge su kompatibilne sa većinom sorti krušaka, male su bujnosti stabla, dobre rodnosti, dobrog kvaliteta plodova i krupnoće.

 

PSS Bačka Topola
Savetodavac: dipl.inž. Milan Jeremić