Rezultati ispitivanja ukupnog sadržaja opasnih i štetnih materija u zemljištu na području opštine Bačka Topola

Ispitivanje sadržaja opasnih i štetnih materija u poljoprivrednom zemljištu vršeno je na uzorcima zemljišta koji su bili obuhvaćeni Planom realizacije aktivnosti kontrole plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji AP Vojvodine u 2016 godini. Planom je predviđeno da se sa našeg područja delovanja u 2016 godini osnovna agrohemijska analiza (ukupan azot, lakopristupačni fosfor, lakopristupačni kalijum, kaclijum karbonat, humus i reakcija zemljišta) izvrši u hemijskoj laboratoriji PSS Bačka Topola d.o.o. (232 uzorka), a ispitivanje sadržaja opasnih i štetnih materija u zemljištu izvrši u hemijskoj laboratoriji PSS Zrenjanin d.o.o. (6 uzoraka).

U ispitivanim uzorcima na sadržaj opasnih i štetnih materija u zemljištu određen je ukupni sadržaj metala, po metodi  EPA 7000B a priprema uzorka je izvršena po metodi EPA 3052.

 

Tabela br.1. Podaci o parcelama sa kojih su uzeti uzorci zemljišta za utvrđivanje sadržaja opasnih i štetnih materija u zemljištu na području opština Bačka Topola

Red.        br. Politička opština Katastarska opština Katastarski broj Dubina (cm) Vlasništvo
1 Bačka Topola Bajša 4480 0-30 Državno
2 Bačka Topola Bajša 4475 0-30 Državno
3 Bačka Topola Bajša 4454 0-30 Državno
4 Bačka Topola Mali Beograd 1559 0-30 Državno
5 Bačka Topola Gunaroš 3759 0-30 Državno
6 Bačka Topola Gunaroš 3746 0-30 Državno

 

Svi uzorci su pozicionirani sa GPS uređajem Trimble Juno 3D, a postupak pozicioniranja GPS uređajem odnosi se na očitavanje GPS koordinate tačke u prostoru koja reprezentuje prosečan uzorak.

Tabela br.2. Sadržaj opasnih i štetnih materija u zemljištu na području opštine Bačka Topola

Red.        br. Bakar (mg/kg) Cink (mg/kg) Nikal (mg/kg) Hrom        (mg/kg) Arsen (mg/kg) Živa (mg/kg) Olovo (mg/kg) Kadmijum (mg/kg)
1 17,94 99,53 29,44 30,43 2,46 0,29 24,03 1,72
2 17,35 97,48 29,50 30,41 2,40 0,30 23,54 1,62
3 17,74 99,48 27,70 28,27 2,37 0,30 23,76 1,71
4 18,02 97,07 27,46 23,73 2,31 0,27 22,74 1,60
5 16,46 98,61 27,77 27,63 2,42 0,31 22,97 1,71
6 17,40 95,69 28,03 26,17 2,02 0,28 23,15 1,63
Prosek 17,49 97,98 28,32 27,77 2,33 0,29 23,37 1,67
Min. 16,46 95,69 27,46 23,73 2,02 0,27 22,74 1,60
Max. 18,02 99,53 29,50 30,43 2,46 0,31 24,03 1,72
MDK 100 300 50 100 25 2 100 3

 

Svi podaci su upisani u elektronsku bazu podataka ,,Kontrola plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta – web GIS aplikacija,, gde su uneti rezultati hemijskih analiza kao i drugi podaci za uzete uzorke na terenu, u skladu sa instrukcijama Sekretarijata.

U okviru ispitivanja ovih 6 uzorka zemljišta  nije izmeren sadržaj opasnih i štetnih materija veći od MDK za poljoprivredno zemljište.

Na rastvorljivost i pristupačnost mikroelemenata i teških metala u zemljištu, u najvećoj meri, utiče pH reakcija zemljišta, sadržaj organske materije, mehanički sastav zemljišta (udeo frakcije gline), zatim sadržaj kalcijum karbonata i pristupačnog fosfora u zemljištu.

Na osnovu dobijenih rezultata ispitivanja zemljišta u 2016 godini na sadržaj opasnih i štetnih materija na području opština Bačka Topola može se zaključiti:

  • Sadržaj opasnih i štetnih materija nije prelazio dozvoljene vrednosti (MDK) ni u jednom ispitanom uzorku zemljišta.
  • Zemljišta  sa područja opština Bačka Topola ne karakteriše veći sadržaj teških metala litogenog porekla.
  • Rezultati ispitivanja su pokazali da u pogledu sadržaja opasnih i štetnih materija, zemljište nije zagađeno, odnosno nema zagađenja antropogenog porekla.
  • Na ispitivanom području se i ne očekuje prisustvo većih količina pristupačnih formi metala usled prisutne visoke pH vrednosti, visokog udela čestica gline i praha na ispitivanom zemljištu. Ove karakteristike zemljišta utiču na manju mobilnost metala i njihovu pristupačnost biljkama.
  • U pogledu sadržaja opasnih  materija na području opština Bačka Topola ne postoje potencijalni rizici za proizvodnju kvalitetne i zdravstveno bezbedne hrane.