Zaštita pšenice 04.2019

Na teritoriji RC Bačka Topola, usevi ozime pšenice se nalaze u fazi rasta stabljike (BBCH 30-32).

Vizuelnim pregledima useva na lokalitetima Zobnatica, Stara Moravica i Lovćenac, utvrđeno je prisustvo simptoma: pepelnice žita (Erysiphe graminis), sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) i rđe (Puccinia spp.).

Na pojedinim parcelama sa osetljivim sortimentom registrovan je prag štetnosti od 10% biljaka sa simpomima rđe u fazi prvog kolenca.

Proizvođačima se preporučuje redovan obilazak useva radi utvrđivanja faza razvoja i prisusutva simptoma bolesti. Ukoliko se registruje prisustvo simptoma rđe na nivou praga štetnosti preporučuje se primena nekog od registrovanih fungicida:

  • Teatar plus (a.m. azoksistrobin+epoksikonazol) 0,6 – 1 l/ha
  • Duett ultra, Ceres ( a.m. tiofanat metal+epoksikonazol) 0,4-0,6 l/ha
  • Amistar extra (a.m. azoksistrobin +ciprokonazol) 0,75 l/ha
  • Acanto plus (a.m. pikoksistrobin+ciprokonazol) 0,6 l/ha
  • Antre plus (a.m. tebukonazol+tiofanat-metil) 1,5 l/ha