Zaštita šljiva 05.2019

Na području delovanja RC Bačka Topola zasadi šljive se nalaze u fazi od zeleni plodnik okružen sasušenom cvetnom ložom do faze drugo opadanje plodova (BBCH 72-73).

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo jaja šljivinog smotavca (Grapholita funebrana). U toku je početak piljenja larvi prve generacije ove štetočine, koje se po piljenju ubušuju u tek zametnute plodove koji prevremeno opadaju.

Da bi se sprečilo ubušivanje larvi u plodove proizvođačima se preporučuje primena registrovanog insekticida na bazi aktivne materije hlorpirifos (Pyrinex 25 SC) u koncentraciji 0,25%.

U cilju zaštite lisne mase od prouzrokovača šupljikavosti lista koštičavih voćnih vrsta (Stigmina carpophilla) proizvođačima se preporučuje primena fungicida na bazi aktivne materije kaptan (Capi, Captan 50 WP, Merpan 50 WP, Metod 480 SC) u koncentraciji 0,2 – 0,3%.