Zaštita ječma 05.2019

Na području delovanja RC Bačka Topola usevi ozimog ječma nalaze se u fazi od kraja klasanja (pojavili se svi klasovi) do početka cvetanja:vidljive prve polenove kesice (BBCH 59-61).

U osetljivoj fazi razvoja ječma (cvetanje) u uslovima padavina (koje nas očekuju u narednim danima) i visoke relativne vlažnosti vazduha može doći do infekcije klasa prouzrokovačem fuzarioze klasa (Fusarium graminearum). Proizvođačima se preporučuje pregled useva ječma radi utvrđivanja faza razvoja. Hemijske mere zaštite se preporučuju kada je 5% klasova izbacilo prašnike, pre najavljenih padavina, sa nekim od registrovanih fungicida:

Antre plus ( a.m. tebukonazol+tiofanat-metil ) 1,5 l/ha
Bumper P (a.m. prohloraz+propikonazol) 0,75-1l/ha
Custodia (a.m. tebukonazol + azoksistrobin) 0,8 l/ha
Cello (a.m. spiroksamin+ protiokonazol+tebukonazol) 1,25 l/ha
Osiris ( a.m. epoksikonazol+ metkonazol) 1,5-2,5 l/ha
Zamir 400EW (a.m. prohloraz+tebukonazol) 0,75-1l/ha
Prosaro 250EC, Proline star (a.m. tebukonazol+protiokonazol) 0,75- 1l/ha
Karika (a.m. hlorotalonil+propikonazol) 2 l/ha

Fusarioza klasa (šturost klasa) dovodi do značajnog smanjenja prinosa i kvaliteta zrna! Na obolelim zrnima patogen sintetiše mikotoksine koji predstavljaju veliku opasnost po zdravlje ljudi i životinja.