Na teritoriji RC Bačka Topola, usevi ozimog ječma se nalaze u fazi razvoja lista (BBCH10-13)

Na teritoriji RC Bačka Topola, usevi ozimog ječma se nalaze u fazi razvoja lista (BBCH10-13), sa izuzetkom useva ječma u navodnjavanju koji su u fazi bokorenja (BBCH 22-23). Usevi pšenice se nalaze u fazi od početka bubrenja semena do faze 3 lista razvijeno (BBCH 01-13). Otežano i neujednačeno nicanje pšenice posledica je prisutne suše u proteklom periodu.

 

Ozimi ječam BBCH 23

 

Vizuelnim pregledima useva ječma (lokalitet Zobnatica) utvrđeno je prisustvo sledećih štetnih organizama:

  • vaši i cikada na 5% biljaka
  • mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophota teres) na 1% biljaka
Aphididae sp.
Cicadellidae sp.
Mrežasta pegavost ječma

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak i pregled useva na prisustvo navedenih štetnih organizama. Hemijske mere zaštite se preporučuju ukoliko je 10% biljaka naseljeno sa jednom ili više vaši (Standard Evropske organizacije za zaštitu bilja (EPPO, PP 2/11(1)). S obzirom da su prisutni insekti vektori virusa, a trenutne vremenske prilike im izuzetno pogoduju, ukoliko se registruje njihovo prisustvo na nivou praga štetnosti preporučuje se primena registrovanih insekticida:

  • Fastac ME (a.m.alfa-cipermetrin) 0,2 l/ha
  • Decis 2,5 EC, Futocis EC 2,5, Konfuzija (a.m.mdeltametrin) 0,2 – 0,3 l/ha
  • Talstar 10 EC, Fobos EC, Bifenicus (a.m.bifentrin) 0,075 l/ha

Tokom vizuelnih pregleda strnih žita na nekim parcelama registrovano je i prisustvo aktivnih rupa od glodara. Ukoliko se registruje preko 10 aktivnih rupa po hektaru preporučuje se primena rodenticida (gotovi mamci na bazi a.m. cink-fosfida, a.m. bromadiolona). Prilikom primene mamaka neophodno je zatrpati rupe kako ne bi došlo do trovanja divljači.