Zdravstveno stanje ozimog ječma

Na teritoriji RC Bačka Topola, usevi ozimog ječma se nalaze u fazi bokorenja (BBCH 23-25, sa izuzetkom useva ječma u navodnjavanju koji su u fazi BBCH 29). Vizuelnim pregledima useva ječma (lokalitet Zobnatica, Stara Moravica, Bačka Topola) utvrđeno je prisustvo simptoma:

· mrežaste pegavosti lista ječma (prouzrokovač Pyrenophota teres) na 1% do 15% biljaka;

· pepelnice strnih žita (prouzrokovač Erysiphe graminis) na 5% do 47% biljaka i

· sočivaste pegavosti lista ječma (prouzrokovač Rhynchosporium secalis) na 1% biljaka.

Preporuka za proizvođače je da obiđu i pregledaju useve na prisustvo navedenih štetnih organizama. U ovoj fazi razvoja ozimog ječma ne preporučuje se primena