Pojava repičinih pipa

Na području delovanja RC Bačka Topola usevi uljane repice se nalaze u fazi razvoja lista do faze početak rasta stabla (BBCH 19-30). Prisutnost imaga repičinih pipa: male repičine pipe (Ceutorrynchus pallidactylus) i velike repičine pipe (Ceutorrynchus napi) potvrđeno je ulovima u Merikovim posudama i tokom vizuelnih pregleda useva uljane repice.

Utvrđene brojnosti nisu dostigle prag štetnosti (prisustvo 1 pipe na 5 pregledanih biljaka).

Preporuka za poljoprivredne proizvođače: neophodan je obilazak parcela u cilju utvrđivanja pojave i brojnosti imaga repičinih pipa.

Mala repičina pipa
Mala repičina pipa

Tokom vizuelnih pregleda useva uljane repice registrovano je i prisustvo aktivnih rupa od glodara (poljski miš Apodemus sylvaticus i poljska voluharica Microtus arvalis). Ukoliko se registruje preko 10 aktivnih rupa po hektaru preporučuje se primena rodenticida (gotovi mamci na bazi a.m. cink-fosfida, a.m. bromadiolona). Prilikom primene mamaka neophodno je zatrpati rupe kako ne bi došlo do trovanja divljači.

RC Bačka Topola nastavlja praćenje štetnih organizama u uljanoj repici.