Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na teritoriji RC Bačka Topola, usevi ozime pšenice se nalaze  u fazi bokorenja (BBCH 21-24). Vizuelnim pregledima  useva ozime pšenice  (lokalitet Zobnatica, Stara Moravica, Lovćenac) utvrđeno je prisustvo simptoma pepelnice žita (prouzrokovač Erysiphe graminis), i simptoma sive pegavosti lista pšenice (prouzrokovač Septoria tritici).

Rezultati pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet Sorta Faza BBCH % zaraženih biljaka sa simptomima rđe % zaraženih biljaka sa simptomima pepelnice % zaraženih biljaka sa simptomima sive pegavosti
Zobnatica Nogal 23 0 0 0
Stara Moravica Katarina 24 0 10 3
Lovćenac Ingenio 22 0 0 0

 

Tokom vizuelnih pregleda useva ozime pšenice  registrovano je i prisustvo aktivnih rupa od glodara (poljski miš Apodemus sylvaticus i  poljska voluharica Microtus arvalis). Ukoliko se registruje preko 10 aktivnih rupa po hektaru preporučuje se primena rodenticida ( gotovi mamci na bazi a.m. cink-fosfida, a.m. bromadiolona). Prilikom primene mamaka neophodno je zatrpati rupe kako ne bi došlo do trovanja divljači.