Stanje, kvalitet i plodnost poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Opštine Bačka Topola u 2017 godini

Na osnovu rezultata analiza 856 uzoraka zemljišta sa područja opštine Bačka Topola u 2017 godini  može se zaključiti da je plodnost zemljišta različita, što je (u manjoj meri) posledica različitih tipova zemljišta, ali i (u većoj meri) različitog načina korišćenja, a posebno đubrenja, u poslednjih desetak godina. Zemljišta su dominantno slabo alkalne i neutralne reakcije, i pažnju treba posvetiti sprečavanju dalje alkalizacije zemljišta, izborom fiziološki kiselih azotnih đubriva (urea, AN, amosulfan ). Sadržaj humusa je dominantno iznad 3 %, ali ga i dalje treba održavati i povećavati zaoravanjem žetvenih ostataka i organskim đubrenjem. Sadržaj pristupačnog fosfora je  kod najvećeg broja uzoraka na optimalnom nivou, a sadržaj kalijuma je dominantno u rasponu od optimalnog, do visokog i omogućava značajnu racionalizaciju đubrenja ovim elementom.

 

Dobar sadžaj humusa i kalcijumkarbonata indirektno govori da ova zemljišta imaju dobar kvalitet i dobru strukturu zemljišta, koja predstavlja jednu od važnijih fizičkih osobina zemljišta od koje zavisi vodni, vazdušni i toplotni režim zemljišta, pristupačnost vode i hraniva, aktivnost rada mikroorganizama i mogućnost razvoja korenovog sistema biljaka. Na osnovu hemijskih,  fizičkih i bioloških  osobina može se reći da ova zemljišta imaju veliku proizvodnu vrednost i da daju visoke prinose ukoliko bude dovoljno vlage u toku vegetacije za gajene biljne vrste.

 

Na osnovu ispitivanja plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta u 2017 godini  pokazalo se da je đubrenje u prethodnom periodu na velikom broju parcela bilo neplansko, tj. bez prethodne analize zemljišta i proračuna đubrenja. Tako je zabeleženo da 41,5 % uzoraka ima visok, vrlo visok i toksičan sadržaj lako pristupačnog fosfora, a takođe da 33,2 % ispitanih uzoraka obradivog poljoprivrednog zemljišta ima visok, vrlo visok i toksičan sadržaj lako pristupačnog kalijuma. Sve ovo može da bude posledica, prvenstveno neodgovarajuće primene đubriva na obradivim površinama. Ovi podaci (i izuzetno niskog i visokog sadržaja hraniva) pokazuju da poljoprivredni proizvođači nedovoljno poznaju osobine svojih proizvodnih parcela, osobine gajene biljne vrste, tj. pojedine sorte i hibrida i da ne primenjuju odredbe Sistema kontrole plodnosti zemljišta i racionlane upotrebe đubriva.

 

Tabela br. 1  Klasifikacija zemljišta prema pH vrednosti

Reakcija u 1 m KCL Klasa zemljišta Br. uzoraka %
 4,5 Jako kisela 3 0,4
4,51-5,50 Kisela 10 1,2
5,51-6,50 Slabo kisela 9 1,1
6,51-7,20 Neutralna 34 4,0
7,21-8,20 Slabo alkalna 798 93,2
>8,20 Alkalna 2 0,2
Ukupno 856 100,0
 

Tabela br. 2  Klasifikacija zemljišta prema pH vrednosti

Reakcija u H2O Klasa zemljišta Br. uzoraka %
<4,50 Ekstremno kisela 0 0,0
4,51-5,00 Veoma kisela 1 0,1
5,01-5,50 Jako kisela 5 0,6
5,51-6,00 Srednje kisela 3 0,4
6,01-6,50 Slabo kisela 8 0,9
6,51-7,30 Neutralna 10 1,2
7,31-7,80 Slabo alkalna 461 53,9
7,81-8,40 Srednje alkalna 363 42,4
8,41-9,00 Jako alkalna 3 0,4
>9,00 Veoma alkalna 2 0,2
Ukupno 856 100,0
 

Tabela br. 3  Klasifikacija zemljišta prema sadržaju CaCO3

Sadržaj CaCO3 (%) Klasa zemljišta Br. uzoraka %
0 Beskarbonatno 0 0,0
0,01-2,00 Slabo karbonatno 5 0,6
2,01-5,00 Srednje karbonatno 122 14,3
5,01-10,00 Karbonatno 599 70,0
>10,01 Jako karbonatno 130 15,2
Ukupno 856 100,0
 

Tabela br. 4  Klasifikacija zemljišta prema obezbeđenosti u humusu

Sadržaj humusa (%) Klasa zemljišta Br. uzoraka %
<1,00 Vrla slabo humozno 0 0,0
1,01-3,00 Slabo humozno 113 13,2
3,01-5,00 Humozno 712 83,2
5,01-10,00 Jako humozno 31 3,6
>10,00 Vrlo jako humozno 0 0,0
Ukupno 856 100,0
 

Tabela br. 5  Klasifikacija zemljišta prema obezbeđenosti u lakopristupačnom fosforu

Sadržaj AL-P2O5 (mg/100 g zem.) Klasa zemljišta Br. uzoraka %
<5,0 Vrlo siromašno 2 0,2
5,01-10,00 Siromašno 21 2,5
10,01-15,00 Srednje 60 7,0
15,01-25,00 Optimalno 417 48,7
25,01-50,00 Visoko 306 35,7
50,01-100,00 Vrlo visok do štetan 48 5,6
>100,00 Toksičan 2 0,2
Ukupmo 856 100,0
Tabela br. 6  Klasifikacija zemljišta prema obezbeđenosti u lakopristupačnom kalijumu
Sadržaj AL-K2O (mg/100 g zem.) Klasa zemljišta Br. uzoraka %
<5,0 Vrlo siromašno 0 0,0
5,01-10,00 Siromašno 2 0,2
10,01-15,00 Srednje 59 6,9
15,01-25,00 Optimalno 511 59,7
25,01-50,00 Visoko 237 27,7
50,01-100,00 Vrlo visok do štetan 43 5,0
>100,00 Toksičan 4 0,5
Ukupno 856 100,0
 

 

 

 

 

 

 

Tabela br. 7  Klasifikacija zemljišta prema obezbeđenosti u ukupnom azotu

Sadržaj ukupnog azota (%) Klasa zemljišta Br. uzoraka %
>0,3 Vrlo bogato 33 3,9
0,30-0,20 Bogato 553 64,6
0,20-0,10 Dobro obezbeđeno 266 31,1
0,10-0,06 Srednje obezbeđeno 4 0,5
0,06-0,03 Siromašno 0 0,0
0,03-0,02 Vrlo siromašno 0 0,0
<0,02 Ogr. spos. za gaje. 0 0,0
Ukupno 856 100,0

 

 

Kod sadržaja pristupačnog fosfora analiza zemljišta je pokazala da se može izvršiti racionalizacija njegove primena pogotovo što je evidentiran veliki broj  parcela sa visokim sadržajem na kojima treba da se primeni umereno umanjenje (vraća se 20-30 % manje od iznošenja fosfora biološkim prinosom). Na parcelama sa vrlo visokim do štetnim sadržajem fosfora, ne treba primenjivati fosforna đubriva u periodu od 1-3 godine. Na manjem broju parcela sa vrlo siromašnim i siromašnim sadržajem ovog elementa  potrebno je od veoma povećanog do umerenog povećanog đubrenja fosforom (od 10 do 50 % veće količine fosfora nego što se iznose biološkim prinosom).

 

Kod sadržaja kalijuma  analiza zemljišta omogućava da se kod velikog broja  parcela sa visokim sadržajem kalijuma potreba đubrenja umanji (vraća se samo 30-40 % od iznošenja biološkim prinosom). Na parcelama sa vrlo visokim do štetnim sadržajem kalijuma, ne treba primenjivati kalijumova đubriva u periodu od 1-3 godine.

 

Na osnovu svega navedenog može se zaključiti da bi ubuduće trebalo više raditi na edukaciji proizvođača o značaju  hemijske analize zemljišta i primene đubriva na osnovu analize i odredbama Sistema kontrole plodnosti zemljišta i racionlane upotrebe đubriva.

 

Ostavite odgovor