Zaštita ječma 24.3.2022

Na području delovanja RC Bačka Topola, usevi ozimog ječma se nalaze u fazi od kraja bokorenja do faze prvo kolence najmanje 1 cm iznad kolenca bokorenja (BBCH 29-31).

Vizuelnim pregledima useva ječma (lokaliteti Zobnatica i Mićunovo) iz najranijih rokova setve koji su u ušli u osetljivu fazu razvoja – vlatanje, utvrđeno je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 68% biljaka. Na ovim površinama prisustvo simptoma navedenog patogena registrovano je već tokom treće dekade oktobra 2021. godine.

Simptomi mrežaste pegavosti

Takođe, u pregledanim usevima ječma registrovano je i prisustvo simptoma sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) i pepelnice žita (Erisyphae gramminis) na do 6% biljaka.

Značajan procenat zaraženih biljaka na navedenim lokalitetima posledica je tradicionalnog gajenja ječma na većim površinama, sa uskim plodoredom, gustim sklopom, ranom setvom i intenzivnim đubrenjem.

U usevima ječma iz najranijih rokova setve koji su ušli u fazu vlatanja preporučuje se pregled useva na prisustvo simptoma patogena. Ukoliko se prisustvo simptoma patogena registruje na preko 10% biljaka preporučuje se primena hemijskih mera zaštite sa nekim od registrovanih fungicida:

· Elatus plus (a.m. benzovindiflupir) 0,75 kg/ha ili,
· Duett ultra (a.m.epoksikonazol+tiofanat metil) 0,4 -0,6 l/ha ili,
· Protendo (a.m. protiokonazol) 0,8 l/ha ili,
· Elatus era (a.m. protiokonazol+benzovindiflupir) 0,5-1 l/ha ili,
· Falcon Forte (a.m. spiroksamin+ tebukonazol+protiokonazol) 0,7-1 l/ha ili,
· Amistar Extra (a.m.azoksistrobin+ciprokonazol) 0,5-0,75 l/ha ili,
· Teatar Plus (a.m.azoksistrobin+difenokonazol) 0,6-1 l/ha ili,
· Sphere (a.m.trifloksistrobin+ciprokonazol) 0,5 l/ha

Proizvođačima, čiji su usevi iz kasnijih rokova setve, koji tek u narednom periodu ulaze u fazu vlatanja, preporučuje se redovan obilazak useva radi praćenja faze razvoja biljaka i prisustva simptoma navedenih patogena.

Predstojeće vremenske prilike pogoduju primeni fungicida.