Zaštita ozimog ječma

Na području delovanja RC Bačka Topola usevi ozimog ječma u navodnjavanju nalaze se u fazi prvo kolence najmanje 1 cm iznad kolenca bokorenja (BBCH 31). Oni zauzimaju mali procenat površina u odnosu na ukupnu površinu pod ječmom (kod većine useva dominantna faza razvoja je 6-8 stabala vidljivo, BBCH 26-28). Vizuelnim pregledom useva ječma u navodnjavanju utvrđeno je prisustvo simptoma: mrežaste pegavosti lista ječma (prouzrokovač Pyrenophora teres),pepelnice strnih žita (prouzrokovač Erysiphe graminis) i sočivaste pegavosti lista ječma (prouzrokovač Rhynchosporium secalis).

Lokalitet Sorta Faza BBCH % zaraženih biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti lista % zaraženih biljaka sa simptomima pepelnice % zaraženih biljaka sa simptomima sočivaste pegavosti lista
20.02. 05.3. 13.3. 20.02. 05.3. 13.3. 20.02. 05.3. 13.3.
Zobnatica SY Tepee 31 1 17 18 47 78 88 1 2 4

 

a navedenim usevima dostignut je ekonomski prag štetnosti za mrežastu pegavost lista ječma.

Preporuka za proizvođače: pregledati useve koji su u osetljivoj fazi razvoja(prvo kolence najmanje 1 cm iznad kolenca bokorenja) i ukoliko je prisutno 10% biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti neophodno je preduzeti mere zaštite. Preporučuje se primena nekog od navedenih fungicida:

Antre plus (a.m. tebukonazol+tiofanat metil) 1,5 l/ha
Duett ultra (epoksikonazol+tiofanat-metil) 0,4-0,6 l/ha
Falcon EC 460(a.m. tebukonazol+ triadimenol+spiroksamin) 0,6 l/ha
Osiris (a.m. epoksikonazol+metkonazol) 1,5-2,5 l/ha
Prosaro 250EC (a.m. tebukonazol+protiokonazol) 0,75-1 l/ha
Cello (a.m. spiroksamin+ protiokonazol+tebukonazol) 1,25 l/ha
Bumper-P (prohloraz+propikonazol) 0,75-1 l/ha

Primenu fungicida je najbolje sprovesti na temperaturama iznad 15°C.