Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na teritoriji RC Bačka Topola, usevi ozime pšenice se nalaze u fazi bokorenja (BBCH 23-25).

Vizuelnim pregledima useva ozime pšenice (lokalitet Zobnatica, Stara Moravica, Lovćenac) utvrđeno je prisustvo simptoma: pepelnice žita (prouzrokovač Erysiphe graminis), rđe (prouzrokovač Puccinia spp.) i simptoma sive pegavosti lista pšenice (prouzrokovač Septoria tritici).

Rezultati pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet Sorta Faza BBCH % zaraženih biljaka sa simptomima rđe % zaraženih biljaka sa simptomima pepelnice % zaraženih biljaka sa simptomima sive pegavosti
22.02. 06.03. 22.02. 06.03. 22.02. 06.03.
Zobnatica Nogal 23 0 0 0 0 0 1
Stara Moravica Katarina 25 0 9 10 24 3 2
Lovćenac Ingenio 23 0 0 0 0 0 1

Proizvođačima se preporučuje da obiđu i pregledaju useve na prisustvo simptoma navedenih štetnih organizama. U ovoj fazi razvoja ozime pšenice ne preporučuje se primena hemijskih mera zaštite.

 

Tokom vizuelnih pregleda useva ozime pšenice registrovano je i prisustvo aktivnih rupa od glodara (poljski miš Apodemus sylvaticus i poljska voluharica Microtus arvalis). Ukoliko se registruje preko 10 aktivnih rupa po hektaru preporučuje se primena rodenticida ( gotovi mamci na bazi a.m. cink-fosfida, a.m. bromadiolona). Prilikom primene mamaka neophodno je zatrpati rupe kako ne bi došlo do trovanja divljači.