Zdravstveno stanje ozimog ječma

Na teritoriji RC Bačka Topola, usevi ozimog ječma u suvom ratarenju se nalaze u fazi od 4 do 6 sekundarnih stabala vidljivo (BBCH 24-26), dok se usevi ozimog ječma u navodnjavanju nalaze u fazi 9 i više stabala vidljivo (BBCH 29).

Vizuelnim pregledima useva, na lokalitetima Zobnatica, Stara Moravica i Bačka Topola, registrovano je širenje simptoma biljnih bolesti: mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres), pepelnice strnih žita (Erysiphe graminis) i sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis).

Rezultati pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet Sorta Faza BBCH % zaraženih biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti lista % zaraženih biljaka sa simptomima pepelnice % zaraženih biljaka sa simptomima sočivaste pegavosti lista
20.02. 05.03. 20.02. 05.03. 20.02. 05.03.
Zobnatica SY Tepee 29 1 17 47 78 1 2
Zobnatica Salamandre 26 11 18 0 5 1 4
Stara Moravica Bravo 26 15 29 45 63 1 3
Bačka Topola Bc Bosut 24 15 16 5 22 1 3

 

Tokom vizuelnih pregleda useva ozimog ječma registrovano je i prisustvo aktivnih rupa od glodara (poljski miš – Apodemus sylvaticus i poljska voluharica – Microtus arvalis). Ukoliko se registruje preko 10 aktivnih rupa po hektaru preporučuje se primena rodenticida (gotovi mamci na bazi a.m. cink-fosfida, a.m. bromadiolona). Prilikom primene mamaka neophodno je zatrpati rupe kako ne bi došlo do trovanja divljači.